Bekijk de video

Image

Lees meerOver onze visie

In onze visie is armoede niet alleen een geldprobleem. Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken, waardoor er voor de betrokkenen een kloof ontstaat met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, maatschappelijke deelname, pedagogisch klimaat, opvoeden en vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting.

De doelgroep waar wij ons op richten is niet homogeen. De oorzaken en aard van de problematiek verschillen van persoon tot persoon. Daarom pleiten wij voor maatwerk. Ook vanuit de gedachte dat dit meer zoden aan de dijk zet dan generiek, eenvormig (one-size-fits-all) beleid.

Versterking van de (financiële) zelfredzaamheid en samenwerking met maatschappelijke hebben een preventief effect. Het Nibud stelt dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau niet kunnen rondkomen als ze niet goed kunnen budgetteren. Burgers die hun financiële administratie op orde hebben, goed zicht hebben op de inkomsten en uitgaven en zich niet laten verleiden tot onverantwoorde aankopen of leningen, maken minder kans om in de armoede en schulden te geraken. De kunst is om de komende jaren eerder Winterswijkers in beeld te krijgen die voor belangrijke levensgebeurtenissen staan; levensgebeurtenissen waarbij het risico op het ontstaan van armoede en schulden relatief groot is, zoals echtscheiding, baanverlies, arbeidsongeschikt raken of gezinsuitbreiding.

Maatwerk betekent dat we, als het nodig is, met mensen in gesprek gaan om te kijken of we het ontstaan van armoede en schulden kunnen voorkomen en of er mogelijkheden zijn om de financiële situatie duurzaam te verbeteren. We stimuleren de samenwerking tussen de betrokken persoon/ gezinnen een de daarbij ondersteunende organisaties.

Kind generatie armoede is een specifieke pijler van PAW. We geven aandacht aan deze pijler, omdat we vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van de (financiële) problemen van hun ouders.

Een andere groep vormen werkende minima. PAW vindt het zeer onwenselijk dat werkende minima minder gebruik maken van geboden voorzieningen dan bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden.

Doel van dit beleid is het vergroten van de zelfredzaamheid. Dat betekent niet dat mensen aan hun lot worden overgelaten en zichzelf maar moeten redden. Het beleid is erop gericht dat mensen ontdekken dat zij veel meer kunnen dan ze zelf misschien verwachten. Dit gevoel van grip op de eigen situatie geeft mensen zelfvertrouwen en betekent een echte stap vooruit. Dit uiteraard naar vermogen.

DoelenOnze visie vertaalt zich in de volgende doelen

  • We gaan voor Armoedevrij Winterswijk in 2040: In 2040 leeft geen enkel huishouden een inkomen onder het minimum;
  • We zetten in op preventie, voorlichting en educatie;
  • We bieden maatwerk door te kijken naar alle aspecten;
  • Er is maatwerk een integrale aanpak over de levensdomeinen;
  • We geven inzicht in de aanwezige voorzieningen in Winterswijk;
  • Meer Winterswijkers zijn financieel zelfredzaam. Er is minder financiële armoede;
  • Er zijn minder Winterswijkers met (problematische) schulden;
  • Bedrijven, fondsen, scholen, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven (intermediairs) leveren samen met PAW en VAR leden een bijdrage aan armoedebestrijding.

Hoofdlijnen van het beleidHet armoede- en schuldenbeleid rust op drie pijlers:

Heel Winterswijk moet weten dat armoede bestaat, ook in Winterswijk! We maken het onderwerp bespreekbaar

Het PAW hanteert een brede definitie van armoede. Armoede wordt om praktische redenen vaak afgebakend op basis van het inkomen. Armoede is echter breder dan alleen inkomensachterstelling. Het kan ook samengaan met andere ongunstige levensomstandigheden.

Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, maatschappelijke deelname en vrijetijdsbesteding.

Armoede kan een persoon beperken in zijn welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en    leiden tot sociale uitsluiting.

Het hanteren van de brede definitie komt ook tot uitdrukking in de benadering die armoede en schulden krijgen in de samenwerking tussen VAR en PAW.