𝗛𝗲𝗹đ—Ŋ 𝗲𝗲đ—ģ đ—¯đ—ŋ𝘂𝗴𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲đ—ŋ 𝗲đ—ģ 𝘀𝘁𝗲𝘂đ—ģ 𝗱𝗲 đ—Ļ𝗰đ—ĩđ—ŧđ—ŧ𝗹𝘀đ—Ŋ𝘂𝗹𝗹𝗲đ—ģ𝗮𝗰𝘁đ—ļ𝗲! 

WebmasterNieuwsbericht

Voor veel kinderen die opgroeien in armoede is er thuis geen geld voor schoolspullen. Stichting Armoedefonds helpt kinderen die na de zomer naar de brugklas gaan met de Schoolspullenactie. Kinderen ontvangen een Schoolspullen pas van â‚Ŧ50 waarmee ze schoolspullen kunnen kopen die ze nodig hebben Ên mooi vinden.

Help jij ons mee om zoveel mogelijk kinderen aan een Schoolspullenpas te helpen?

Lees meer over de Schoolspullenactie en doneer via Armoedefonds 💜

#armoedefonds #schoolspullenactie